Teatr gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków pieniężnych kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
Teatr pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
Źródłami finansowania teatru są:
1. dotacja podmiotowa oraz dotacje celowe na realizację zadań i programów;
2. przychody z prowadzonej działalności, w tym z najmu i dzierżawy składników majątkowych, ze sprzedaży biletów wstępu i innych opłat za usługi artystyczne;
3. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
Organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia
działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest
prowadzona.
Wysokość dotacji podmiotowej Teatru Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi:

2020 r. – 3.683.948,00
2021 r. – 3.634.901,00

Teatr nieodpłatnie, na czas nieoznaczony, użytkuje działkę nr 428/1, o powierzchni 0,1051 ha, obręb p-9, wartość gruntu 800.000,00. Budynek teatru wpisany jest do rejestru zabytków pod NR a/356.