RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO). Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Teatrze jest Dyrektor Teatru Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi z siedzibą w Łodzi 90-718, al. 1 Maja 2, tel.: (42) 633 08 94, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1.  Teatr Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi przetwarza Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:
  - w celach związanych z organizacją i przeprowadzaniem spektakli, koncertów
  i innych wydarzeń artystycznych, w tym w celach obsługi transakcji płatniczych
  i rezerwacji biletów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b, e RODO),
  - w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  - w celach wynikających z postanowień zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  - w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, względnie rozpatrzenia
  i załatwienia reklamacji na podstawie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  - w celach analitycznych i badania satysfakcji klientów pod kątem optymalizacji procesów ich obsługi oraz zwiększania sprzedaży działań artystycznych, edukacyjnych i rozpowszechniania kultury, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz właściwe
  przepisy dot. komunikacji elektronicznej);
  - w celu przesyłania zaproszeń na spektakle i inne wydarzenia artystyczne organizowane przez Teatr, na podstawie zgody osoby lub w związku
  z wykonaniem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej);
  - w celu przesyłania newslettera zainteresowanym osobom, które podały nam dobrowolnie swój adres poczty elektronicznej w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  - w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów i kontrahentów, jak również kontaktowania się z klientami i kontrahentami przy problemach
  z realizacją ich wniosków, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  - w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  - w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  - w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie administracyjnym Teatru, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  W sytuacji dobrowolności dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 2.  Teatr Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi przechowywał będzie Państwa dane osobowe:
  - przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, tj. przez okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń;
  - w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych do czasu złożenia przez sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
  - w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby w razie wycofania zgody przez tę osobę (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach określonych w deklaracji zgody). Ponadto, przez 3 lata będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów związanych z wykazaniem faktów na wypadek ewentualnych roszczeń dotyczących nieprawidłowego przetwarzania przez nas danych osobowych.
 3.  Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  - podwykonawcom związanym z Teatrem Lalek „Arlekin im. Henryka Ryla
  w Łodzi, umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy zapewniające Teatrowi obsługę informatyczną, w tym usługi hostingu i wykonania usługi rozsyłania newslettera, podmioty wyspecjalizowane w rezerwacji i sprzedaży biletów drogą elektroniczną, agencje ochrony osób i mienia.
 4.  Teatr, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5.  Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych przetwarzanych
  w Teatrze Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel: (42) 633 08 94 wew. 124).

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Celem prowadzenia monitoringu jest zapewnienie porządku publicznego
i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej a także bezpieczeństwa pracowników
i ochrony mienia na terenie Obiektu. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).

Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Teatr Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi z siedzibą w Łodzi 90-718, al. 1 Maja 2, tel.: (42) 633 08 94,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych przetwarzanych
w Teatrze Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Infrastruktura Obiektu, która może być objęta monitoringiem wizyjnym to:

 •  wejścia i wyjścia do budynku;
 •  korytarze, klatki schodowe oraz dolne i górne foyer Teatru;
 •  bramy wjazdowe;
 •  teren posesji wokół budynku.

Monitoring funkcjonuje całodobowo.

Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.

System monitoringu wizyjnego funkcjonującego w Teatrze składa się z:

 • kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku
  w rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osób;
 • urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;
 • monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi.

Rejestrator wraz z monitorem służącym do podglądu znajdują się w pomieszczeniu Teatru, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają pracownicy ochrony oraz upoważnieni pracownicy Teatru. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny, zobowiązane
są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze, na ich pisemny wniosek.

Okres przechowywania danych wynosi do 10 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.

W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków uprawnionych organów
w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Teatru z pisemnym wnioskiem o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę
i miejsce oraz przybliżony czas zdarzenia.

Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 1 miesiąca kopia podlega usunięciu.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo żądać
od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).